Podčastniški čini

Najboljši vojaki, praviloma tisti, ki so končali tečaj za vodje skupin, ki imajo peto stopnjo, vodstvene sposobnosti in vojaški čin najmanj desetnik, lahko nadaljujejo usposabljanje v Šoli za podčastnike. Po uspešno opravljenjem šolanju in pridobitvi podčastniškega čina vodnik, so razporejeni na prvo podčastniško dolžnost - poveljnik oddelka. Kot podčastniki imajo možnost razvoja v operativni, štabni in strokovnospecialistični smeri.

 

Vodnik (Vod)

Desetniku ali naddesetniku, ki je opravljal dolžnost vodje skupine in uspešno končal Šolo za podčastnike se podeli čin vodnika. Vodnik po prevzemu poveljevanja oddelku opravi še tečaj za poveljnika oddelka.

Vodnik poveljuje oddelku (osnovna podčastniška dolžnost) med izvajanjem bojnih nalog in usposabljanjem. Usposablja posameznike in skupine v oddelku. Vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog. Dnevno spremlja, preverja in ocenjuje podrejene. Ima največji neposredni vpliv na podrejene, ki jim je vzor  in je odgovoren za izgled in urejenost vojakov.

Višji vodnik (Vvod)

V višjega vodnika se lahko poviša vodnik, ki je bil razporejen na dolžnost višjega vodnika ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj dve leti oziroma najmanj tri leta z oceno "dober".

Višji vodnik je inštruktor v oddelku oziroma poveljuje oddelku med izvajanjem bojnih nalog oddelka in usposabljanjem. Razvija in vzdržuje bojno pripravljenost. Vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog. Dnevno spremlja preverja in ocenjuje znanje podrejenih.

Štabni vodnik (Švod)

V štabnega vodnika se lahko poviša višji vodnik, ki je opravil štabni tečaj in je bil razporejen na dolžnost štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj dve leti oziroma najmanj tri leta z oceno "dober".

Štabni vodnik vodi enoto ali izvaja naloge v štabnem procesu med izvajanjem bojnih nalog in usposabljanjem. Podpira poveljnika in mu svetuje na področju taktike, usposabljanja in administrativnih zadev. Koordinira delo, sodeluje pri načrtovanju usposabljanj, vzdrževanja in oskrbe. Opravlja dolžnosti vodnega podčastnika, specialista, referenta in inštruktorja.

Višji štabni vodnik (Všvod)

V višjega štabnega vodnika se lahko poviša štabni vodnik, ki je opravil višji štabni tečaj (in VI stopnja izobrazbe) in je bil razporejen na dolžnost višjega štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj eno leto oziroma najmanj tri leta z oceno "dober".

Višji štabni vodnik poveljuje enoti ali načrtuje, organizira, nadzira,vodi in izvaja usposabljanja. Načrtuje organizira in vodi vsakodnevne priprave podrejenih. Samostojno izdeluje in vodi evidence analize in poročila, pripravlja navodila ter nudi pomoč podrejenim.

Praporščak (Prap)

V praporščaka se lahko poviša višji štabni vodnik, če je bil razporejen na dolžnost praporščaka ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj dve leti oziroma najmanj tri leta z oceno "dober".

Praporščak svetuje poveljniku ali štabnim častnikom na področju taktike, usposabljanja in administrativnih zadev. Zadolžen je za koordinacijo dela in usposabljanje podrejenih vojakov in častnikov. Deluje kot predstavnik poveljnika ali poveljstva pri nadziranju nalog enote. Je osnovni svetovalec in mentor vojakom in podčastnikom v enoti ali poveljstvu.

Višji praporščak (Vprap)

V višjega praporščaka se lahko poviša praporščak, če je bil razporejen na dolžnost višjega praporščaka ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj dve leti oziroma najmanj tri leta z oceno "dober".

Višji praporščak svetuje poveljniku ali štabnim častnikom na področju taktike, kolektivnih nalog enote in nalog usposabljanja enote. Spremlja in svetuje pri kadrovsko statusnih postopkih za vojake in podčastnike. Načrtuje, organizira, vodi in izvaja usposabljanje. Pripravlja navodila ter nudi pomoč strokovnim organom v podrejenih enotah ali poveljstvih.

Štabni praporščak (Šprap)

V štabnega praporščaka se lahko poviša višji praporščak, ki je opravil visoki štabni tečaj (in VII stopnja izobrazbe) in je bil razporejen na dolžnost štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj dve leti. 

Štabni praporščak svetuje poveljniku ali štabnim častnikom na področju taktike, in v zadevah, ki se nanašajo na podčastniški zbor. Svetuje poveljniku v določanju kolektivnih nalog enote in nalog za urjenje posameznikov. Spremlja in svetuje pri kadrovsko statusnih postopkih za podčastnike, nadzira in strokovno usmerja delo podčastnikov v podrejenih enotah.

Višji štabni praporščak (Všpra)

V višjega štabnega praporščaka se lahko poviša štabni praporščak, če je bil razporejen na dolžnost višjega štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal z oceno "odličen" najmanj eno leto. 

Višji štabni praporščak svetuje načelniku ali poveljniku  v zadevah, ki se nanašajo na podčastniški zbor. Zagotavlja pretok informacij o problemih vojakov in podčastnikov po podčastniški liniji. Spremlja in svetuje pri kadrovsko statusnih postopkih za podčastnike. Samostojno sodeluje na mednarodnih vojaških posvetih. Skrbi za uvajanje novih standardov in znanj v Slovensko vojsko. Usmerja delo podčastnikov v podrejenih enotah.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.