Priznanja Ministrstva za obrambo

Za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter obrambi države, za hrabrost v vojni in bojnih dejavnostih v miru ter za uspehe pri opravljanju vojaške službe v miru in vojni podeljuje Ministrstvo za obrambo pripadnikom Slovenske vojske, delavcem Ministrstva za obrambo, vojaškim poveljstvom, enotam, zavodom ter organom v sestavi in notranjim organizacijskim enotam, pripadnikom tujih oboroženih sil ter drugim osebam, organom in organizacijam naslednja priznanja:

Častni vojni znak

Podeljuje se pripadnikom Slovenske vojske za izkazano izjemno hrabrost v vojni ali za posebno požrtvovalnost v bojnih akcijah v vojni ali miru. Priznanje se lahko podeli tudi posmrtno.

Red generala Maistra I. stopnje/Red generala Maistra I. stopnje z meči

Podeli se častnikom na najvišjih poveljniških dolžnostih v Slovenski vojski za izjemno uspešno poveljevanje oziroma vodenje poveljstev, enot ali zavodov Slovenske vojske.

Red generala Maistra II. stopnje/Red generala Maistra II. stopnje z meči

Podeli se častnikom na poveljniških ali visokih operativnih dolžnostih za uspešno poveljevanje oziroma vodenje poveljstev, enot ali zavodov Slovenske vojske.

Red generala Maistra III. stopnje/Red generala Maistra III. stopnje z meči 

Podeli se častnikom Slovenske vojske za pomembne ali posebne zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.

Red Slovenske vojske na lenti/Red Slovenske vojske na lenti z meči

Podeli se častnikom na najvišjih dolžnostih v Slovenski vojski ali delavcem Ministrstva za obrambo na vodstvenih položajih ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za izjemno pomemben, dolgoleten prispevek pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske.

Red Slovenske vojske z zvezdo/Red Slovenske vojske z zvezdo z meči

Podeli se častnikom, poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske, delavcem na vodstvenih položajih, organom v sestavi ter organizacijskim enotam ministrstva za pomemben, dolgoleten prispevek pri krepitvi in razvoju Slovenske vojske.

Red Slovenske vojske/Red Slovenske vojske z meči

Podeli se častnikom, poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske, delavcem na vodstvenih položajih, organom v sestavi in organizacijskim enotam v ministrstvu za pomembne uspehe in uasluge pri krepitvi Slovenske vojske.

Zlata medalja generala Maistra/Zlata medalja generala maistra z meči

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo za izjemno pomemben oseben prispevek pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije.

Srebrna medalja generala Maistra/Srebrna medalja generala Maistra z meči

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo za pomemben oseben prispevek pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije ter za uspešno izveden projekt, ki je posebnega pomena za razvoj in delo Slovenske vojske.

Bronasta medalja generala Maistra/Bronasta medalja generala Maistra z meči

Podeli pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki opravljajo vojaško službo se za pomembne zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske oziroma obrambe Republike Slovenije.

Zlata medalja Slovenske vojske/Zlata medalja Slovenske vojske z meči

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske na poveljniških dolžnostih in delavcem ministrstva na vodstvenih položajih, poveljstvom, enotam ter zavodom Slovenske vojske in organom v sestavi ter organizacijskim enotam ministrstva za izjemne uspehe pri izvajanju nalog, povezanih s krepitvijo in razvojem obrambnega sistema Republike Slovenije ter za izjemno pomemben prispevek pri razvoju in ugledu ministrstva.

Srebrna medalja Slovenske vojske/Srebrna medalja Slovenske vojske z meči

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva, ki so se izkazali pri opravljanju dolžnosti na obrambnem področju ali pri izvajanju nalog Slovenske vojske oziroma posameznikom, ki so pomembno prispevali pri razvoju in ugledu ministrstva.

Bronasta medalja Slovenske vojske/Bronasta medalja Slovenske vojske z meči

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za uspešno opravljanje dolžnosti na obrambnem področju.

Medalja za hrabrost/Medalja za hrabrost z meči

Podeli se posamezniku za izjemno hrabrost v vojni ali za opravljeno izjemno hrabro dejanje v miru, pri čemer je tvegal svoje življenje.

 

Medalja za ranjence/Medalja za ranjence z meči

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, ki so bili ranjeni med bojnim delovanjem ali brez svoje krivde pri opravljanju vojaške službe v miru.

Velika plaketa za sodelovanje

Podeli se gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom za dolgoletni izjemen prispevek pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva ter Slovenske vojske.

 

Plaketa za sodelovanje

Podeli se gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom ter posameznikom, ki so pomembno pripomogli pri krepitvi, razvoju, delu in ugledu ministrstva in Slovenske vojske.

Medalja za mednarodno sodelovanje I. stopnje

Podeli se ministru za obrambo druge države, visokemu vojaškemu predstavniku druge vojske z generalskim činom ter vodji mednarodne organizacije.

Medalja za mednarodno sodelovanje II. stopnje

Podeli se visokemu predstavniku ministrstva za obrambo druge države, visokemu vojaškemu predstavniku druge vojske najmanj s činom majorja, rezidenčnemu obrambnemu atašeju druge države ob prenehanju opravljanja dolžnosti v Republiki Sloveniji, visokemu predstavniku mednarodne organizacije ter vojaški enoti druge vojske strateške ravni.

Medalja za mednarodno sodelovanje III. stopnje

Podeli se predstavniku ministrstva za obrambo druge države, častniku druge vojske, nerezidenčnemu obrambnemu atašeju druge države ob prenehanju opravljanja dolžnosti, predstavniku mednarodne organizacije ter vojaški enoti druge vojske operativne ravni.

Medalja za mednarodno sodelovanje IV. stopnje

Podeli se predstavniku ministrstva za obrambo druge države, podčastniku druge vojske, predstavniku mednarodne organizacije ter vojaški enoti druge vojske taktične ravni.

Medalja za mednarodno sodelovanje V. stopnje

Podeli se predstavniku ministrstva za obrambo druge države, druge vojske, mednarodne organizacije in drugemu državljanu.

Zlata medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran

Podeli se za kulturne in promocijske dosežke na mednarodnem področju.

Srebrna medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran

Podeli se za kulturne in promocijske dosežke, ki dosegajo visoko kvaliteto ali so ocenjeni kot izjemno pomemben prispevek k oblikovanju in krepitvi ugleda Slovenske vojske.

Bronasta medalja za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske Andrej Komel, plemeniti Sočebran

Podeli se za kulturne in promocijske dosežke visoke kvalitete, ki krepijo prepoznavnost in ugled Slovenske vojske v domači javnosti.

Zlata medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič

Podeli se za uspešno zaključene multidisciplinarne razvojne projekte, ki prispevajo k učinkovitejši organizaciji in izvajanju nalog Slovenske vojske. Za multidisciplinarnost se šteje sodelovanje strokovnjakov Slovenske vojske, delavcev ministrstva in zunanjih strokovnjakov ali pa projektno sodelovanje strokovnjakov različnih področij dela pri skupni projektni nalogi.

Srebrna medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič

Podeli se za znanstveno – strokovne prispevke na področju vojaških veščin in področij dela, ki zagotavljajo uspešnejše izvajanje vojaških nalog.

Bronasta medalja za znanstveno-raziskovalne dosežke Fridolin Kavčič

Podeli se za uspešno uvedbo novih vsebin in metod dela v organizaciji in delovanju Slovenske vojske.

Medalja ministra za obrambo

Podeli se delavcem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske za uspešno in prizadevno opravljanje nalog na obrambnem področju.

Medalja za zasluge

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in delavcem ministrstva za izjemno delo pri vzpostavitvi in poglobitvi mednarodnih odnosov s prijateljskimi državami na obrambnem in vojaškem področju, izjemno uspešno izveden projekt, ki je posebnega pomena za razvoj in krepitev obrambe države ali za posebne zasluge pri krepitvi in razvoju obrambe ter ugledu ministrstva na mednarodnem področju.

Priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve

Podeli se delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve za uspešno sodelovanje z ministrstvom pri popolnjevanju Slovenske vojske s pogodbenimi pripadniki rezervne sestave.

Spominski pečatni prstan

Podeli se častniku Slovenske vojske ob povišanju v čin generalmajorja. Generalski pečatni prstan je teže 20 g, izdelan iz rumenega, 14 karatnega zlata, poznogotski ščit pa iz belega zlata.

Znak za dolgoletno službo 10 let

Znak za dolgoletno službo se podeli pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in delavcem ministrstva za dopolnjenih 10 let službe v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske.

 

Znak za dolgoletno službo 20 let

Znak za dolgoletno službo se podeli pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in delavcem ministrstva za dopolnjenih 20 let službe v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske.

Znak za dolgoletno službo 30 let

Znak za dolgoletno službo se podeli pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in delavcem ministrstva za dopolnjenih 30 let službe v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske.

Znak za dolgoletno službo 40 let

Znak za dolgoletno službo se podeli pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske in delavcem ministrstva za dopolnjenih 40 let službe v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.