Priznanja načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter obrambi države, za hrabrost v vojni in bojnih dejavnostih v miru ter za uspehe pri opravljanju vojaške službe v miru in vojni podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske pripadnikom Slovenske vojske, delavcem Ministrstva za obrambo, vojaškim poveljstvom, enotam, zavodom ter organom v sestavi in notranjim organizacijskim enotam, pripadnikom tujih oboroženih sil ter drugim osebam, organom in organizacijam naslednja priznanja:

Zlata medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za izjemno pomemben dolgoleten prispevek in zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.

Srebrna medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za posebno pomemben dolgoleten prispevek in zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.

Bronasta medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske za pomemben prispevek in zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.

Medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Podeli se posameznikom ter organizacijam in društvom za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske.

Zlata medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe

Podeli se vojakom stalne sestave Slovenske vojske za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe po preteku najmanj petih let opravljanja službe v Slovenski vojski, vojakom rezervne sestave Slovenske vojske pa za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje nalog oziroma dolžnosti po preteku najmanj petih let od razporeditve v rezervno sestavo oziroma od podpisa pogodbe o opravljanju službe v rezervni sestavi.

Srebrna medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe

Podeli se vojakom stalne sestave Slovenske vojske za prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe po preteku najmanj treh let opravljanja službe v Slovenski vojski, vojakom rezervne sestave pa za prizadevno in uspešno opravljanje nalog oziroma dolžnosti po preteku najmanj treh let od razporeditve v rezervno sestavo oziroma od podpisa pogodbe o opravljanju službe v rezervni sestavi.

Bronasta medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe

Podeli se vojakom stalne ali rezervne sestave Slovenske vojske za prizadevno in uspešno opravljanje vojaške službe oziroma nalog in dolžnosti vojakov v Slovenski vojski.

Medalja vojaku Slovenske vojske za dosežene uspehe

Podeli se vojakom ob uspešnem zaključku temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja.

Zlato priznanje za delo na športnem področju

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in javnim uslužbencem ministrstva za izjemno pomemben prispevek na športnem področju in za dolgoletno prizadevno delo na športnem in rekreativnem področju.

Srebrno priznanje za delo na športnem področju

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in javnim uslužbencem ministrstva za pomemben dolgoleten prispevek na športnem in rekreativnem področju.

Bronasto priznanje za delo na športnem področju

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske in javnim uslužbencem ministrstva za pomembne zasluge na športnem in rekreativnem področju.

Priznanje za delo na športnem področju

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, javnim uslužbencem ministrstva, državljanom drugih držav ter posameznikom, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge na športnem in rekreativnem področju.

Medalja v službi miru

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske ali javnim uslužbencem ministrstva za sodelovanje v mednarodnih dogovorjenih misijah za vzpostavitev in ohranjanje miru, za sodelovanje v humanitarnih operacijah ali za načrtovanje in izvajanje vojaško obrambnih nalog na mednarodnem področju.

Zlata plaketa Slovenske vojske

Podeli se stalne ali vojne sestave, poveljstvom ali enotam Slovenske vojske, pripadnikom MORS, tujim oboroženim silam, pripadnikom tujih oboroženih sil ter organizacijam, društvom in posameznikom za izredne dolgoletne zasluge pri razvoju, krepitvi in višanju ugleda Slovenske vojske.

Srebrna plaketa Slovenske vojske

Podeli se stalne ali vojne sestave, poveljstvom ali enotam Slovenske vojske, pripadnikom MORS, tujim oboroženim silam, pripadnikom tujih oboroženih sil ter organizacijam, društvom in posameznikom za dolgoletne zasluge pri razvoju, krepitvi in višanju ugleda Slovenske vojske.

Bronasta plaketa Slovenske vojske

Podeli se stalne ali vojne sestave, poveljstvom ali enotam Slovenske vojske, pripadnikom MORS, tujim oboroženim silam, pripadnikom tujih oboroženih sil ter organizacijam, društvom in posameznikom za pomemben prispevek pri razvoju, krepitvi in višanju ugleda Slovenske vojske.

Priznanje ambasador kulture Slovenske vojske

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, vojaškim poveljstvom, enotam in zavodom, delavcem ministrstva, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom, posameznikom izven ministrstva in tujin vojaškim ter civilnim osebam in organizacijam za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske, za izredno uspešno izvajanje vojaških nalog in zastopanje interesov Slovenske vojske v civilnem okolju, za strokovno sodelovanje in zagotavljanje pogojev pri izvajanju in razvoju kulturnih programov Slovenske vojske ter krepitvi ugleda Slovenske vojske.

Zlati strelski znak

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, če na uradnih strelskih preskusih z osebnim orožjem dosežejo predpisano število zadetkov. Prejemniki zlatega strelskega znaka so upravičeni do zlate strelske vrvice.

Srebrni strelski znak

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, če na uradnih strelskih preskusih z osebnim orožjem dosežejo predpisano število zadetkov. Prejemniki srebrnega strelskega znaka so upravičeni do srebrne strelske vrvice.

Bronasti strelski znak

Podeli se pripadnikom Slovenske vojske, če na uradnih strelskih preskusih z osebnim orožjem dosežejo predpisano število zadetkov. Prejemniki bronastega strelskega znaka so upravičeni do bronaste strelske vrvice.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.