Vojaški čini

Vsak pripadnik Slovenske vojske je po sklenitvi delovnega razmerja najprej napoten v Center za usposabljanje. Po uspešno končanem temeljnem vojaškem usposabljanju je razporejen v enoto, v kateri opravlja redne naloge. Vojaki z vodstvenimi sposobnostmi in končano peto stopnjo izobrazbe se usposabljajo za opravljanje vodstvenih nalog (npr. vodja skupine). Na vodstvenih ali specialističnih dolžnostih lahko pridobijo čin poddesetnika, desetnika ali naddesetnika. Lahko so napoteni na šolanje za podčastnika, če imajo ustrezno izobrazbo, starost in izpolnjujejo druga merila, pa tudi za častnika.

Vojak (Voj)

Vojak je začetna dolžnost v Slovenski vojski, na katero so razporejeni pripadniki Slovenske vojske, ki uspešno končajo Temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Naloga vojaka je, da se stalno usposablja za izvajanje bojnih nalog, pri tem odgovorno rokuje z oborožitvijo, sredstvi in opremo. Opravlja dolžnosti znotraj oddelka, v sestavi skupine in v sodelovanju s sobojevniki. Podrejen je vodji skupine.

Vojak nima posebnih oznak čina.

Poddesetnik (Pdes)

V čin poddesetnika se lahko poviša vojak, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost poddesetnika vsaj šest mesecev z oceno "odličen", oziroma eno leto in pol z oceno "dober".

Poddesetnik je specialist ali vodja para. Se stalno usposablja za izvajanje bojnih nalog in postopkov v katerih uporablja zahtevno oborožitev, sredstva in opremo. Poddesetnik je izkušen vojak, usposobljen za izvajanje zahtevnejših nalog znotraj tima, skupine ali oddelka. Podrejen je vodji skupine, posamezne aktivnosti pa opravlja tudi samostojno.

Desetnik (Des)

V čin desetnika se lahko poviša poddesetnik, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost desetnika vsaj eno leto z oceno "odličen", oziroma dve leti z oceno "dober".

Desetnik je lahko vodja skupine, specialist ali administrator. Njegova osnovna naloga je vodenje skupine in izvajanje zahtevnejših vojaških nalog. Usposablja posameznika znotraj skupine. Izvaja bojne postopke pri čemer uporablja najzahtevnejšo oborožitev, sredstva in opremo. Za opravljanje vodstvenih nalog je izbran na podlagi doseženih rezultatov. osebnih vrednot, vodstvenih sposobnosti in potreb enote. Neposredno je nadrejen vojakom v skupini, ki jo vodi. Ob izpolnjevanju splošnih pogojev lahko napreduje med podčastnike.

Naddesetnik (Ndes)

V čin naddesetnika se lahko poviša desetnik, ki ima predpisano izobrazbo in je razporejen na formacijsko dolžnost naddesetnika vsaj eno leto z oceno "odličen", oziroma dve leti z oceno "dober".

Naddesetnik je najvišji čin, ki ga lahko doseže vojak. Nadesetnik je lahko vodja skupine, specialist ali administrator. Usposablja posameznika znotraj skupine. Izvaja bojne postopke pri čemer uporablja najzahtevnejšo oborožitev, sredstva in opremo. Naddesetnik je najbolj izkušen vojak, usposobljen za opravljanje najzahtevnejših in najodgovornejših nalog znotraj skupine, oddelka ali samostojno. Ob izpolnjevanju splošnih pogojev in na podlagi doseženih rezultatov lahko napreduje med podčastnike.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.