Ker boste z voljo in vztrajnostjo zgradili uspešno kariero

Delo v Slovenski vojski ni običajno delo. Če želite zgraditi kariero, na katero boste lahko ponosni, potem ste prišli na pravo mesto. Pri nas vam ponujamo pestre možnosti glede na vaše interese. Svoje znanje boste lahko nenehno razvijali in nadgrajevali, pri čemer boste ves čas tesno sodelovali s strokovno usposobljenimi sodelavci.

Stotnica Željka Simič, 10. pehotni polk:"Moja kariera v Slovenski vojski se je začela leta 2004 z usposabljanjem v Veščinskem centru v Vipavi. Po končanem temeljnem vojaško-strokovnem usposabljanju sem nadaljevala karierno pot kot vojakinja v vojaški policiji, po štirih letih pa sem izpolnila pogoje in se priključila Šoli za častnike. Po uspešnem zaključku šolanja sem postala poveljnica voda. Z leti sem potem napredovala do namestnika poveljnika čete, danes pa sem načelnica odseka v 10. PEHP 1. BR."

Možnosti napredovanja so enake za vse

Zaposlitev v Slovenski vojski daje vsem enake možnosti za napredovanje, kar pa je odvisno od izpolnjevanja predpisanih pogojev, uspešnosti pri delu in kadrovskih potreb. Vaši dobri rezultati in poklicni napredek bodo primerno nagrajeni!

Napredovanje je v modelu karierne poti odvisno od ocene uspešnosti zaposlenega. Na službeno oceno vplivajo:

  • delovne izkušnje,
  • delovni rezultati,
  • stopnja strokovne usposobljenosti.

Zaposleni je ob upoštevanju vseh treh vidikov ocenjen z letno službeno oceno:

  • odličen,
  • dober,
  • zadovoljiv,
  • nezadovoljiv.

Napredovanje je mogoče z ocenama dobro (normalno napredovanje) in odlično (pospešeno).

Sistem karierne poti vsakemu zaposlenemu zagotavlja tudi potrebno izobraževanje, usposabljanje in pridobivanje vojaško-strokovnega znanja.

  VOJAK PODDESETNIK DESETNIK NADDESETNIK
Izobrazba IV. ali V. stopnja (poklicna ali srednja šola)    srednja šola srednja šola srednja šola
Dolžnost / strelec, specialist vodja skupine, specialist vodja skupine, specialist
Vojaška evidenčna dolžnost (VED) osnovna pehotna dolžnost najmanj dve tečaj za desetnike (vodja skupine)    (funkcionalno)
Potrebna ocena za napredovanje v činu "odlično" (6 mesecev), "dobro" (1 leto) "odlično" (6 mesecev), "dobro"(1 leto)    "odlično" (1 leto), "dobro" (2 leti) "odlično" (1 leto), "dobro" (2 leti)
Delovne izkušnje / 6 mesecev 1 leto 3 leta
Potrebna opravljena dolžnost za napredovanje    / vojak strelec, specialist specialist
Pogodba o zaposlitvi 5 let 5 let 5 let 5 let
Starost pribl. 18 do 22 let / / /

Od vojaka do častnika

Napredovanje v vojski pomeni pridobivanje višjega čina. Na karierni poti vas čakajo trije pomembni koraki od poklicnega vojaka do podčastnika in častnika.

Vojak

Po sklenitvi delovnega razmerja boste napoteni v Center za usposabljanje. Po uspešno končanem usposabljanju boste razporejeni v enoto, v kateri boste opravljali redne naloge. Vojaki z vodstvenimi sposobnostmi in končano peto stopnjo izobrazbe bodo napoteni na usposabljanje za opravljanje vodstvenih nalog (npr. vodja skupine). Na vodstvenih ali specialističnih dolžnostih lahko pridobite čin poddesetnika, desetnika ali naddesetnika. Lahko ste napoteni tudi na šolanje za podčastnika, če imate ustrezno izobrazbo, starost in izpolnjujete druga merila, pa za častnika.

Podčastnik

Kandidati za podčastnike (najboljši vojaki, praviloma tisti, ki so končali tečaj za vodje skupin), ki imajo peto stopnjo izobrazbe, vodstvene sposobnosti in vojaški čin najmanj desetnik, lahko nadaljujejo usposabljanje v Šoli za podčastnike. Po uspešno opravljenem šolanju in pridobitvi podčastniškega čina (vodnik) ste razporejeni na prvo podčastniško dolžnost (poveljnik oddelka). Kot podčastnik imate možnost razvoja na operativni, štabni in strokovno-specialistični smeri.

Častnik

Kandidate za častnike z najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/0) pošljemo v Šolo za častnike. Po uspešno opravljenem šolanju in pridobitvi častniškega čina (poročnik) ste razporejeni na prvo častniško dolžnost (poveljnik voda). Častniki se lahko odločijo za poveljniško, štabno ali strokovno-specialistično smer. Vse smeri omogočajo napredovanje oziroma prehajanje na višjo dolžnost. Z zaključenim generalštabnim tečajem se vam ponudi tudi možnost da dosežete generalski čin.

Vojaški uslužbenci

Vojaški uslužbenci so vojaške osebe, ki opravljajo pravne, kadrovske, tehnične, finančne, zdravstvene, informacijske in podobne naloge v Slovenski vojski. Razporejeni so v osem nižjih in sedem višjih razredov.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.