Pomoč odhajajočim

Ker je znanje vojaka cenjeno

Tudi delodajalci v civilnem okolju želijo sodelavca, ki zna izpolnjevati dolžnosti, je urejen in vzoren, lojalen in vreden zaupanja. Vse omenjene vrednote ima pripadnik Slovenske vojske, in sicer zaradi značilnosti in posebnih zahtev, ki jih potrebuje pri opravljanju vojaške službe. Pripadniki Slovenske vojske se lahko pohvalijo tudi z izjemno visokimi specialističnimi znanji, ki jih lahko ponudijo prihodnjim delodajalcem.

Odhodi iz Slovenske vojske

Vojaki, ki pogodbe o zaposlitvi zaradi starosti (45 let) ne morejo podaljšati, imajo pravico do prerazporeditve na drugo delovno mesto v ministrstvu ali drugem državnem organu, če je razporeditev mogoča oziroma delovno mesto ustreza njihovi delovni zmožnosti.

Če razporeditev ni mogoča, so upravičeni do:

  • pomoči pri iskanju zaposlitve pri katerem koli delodajalcu,
  • svetovanja pri uveljavitvi pravic zavarovanja za čas brezposelnosti ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, določenih s splošnimi predpisi,
  • nformiranja, svetovanja in obveščanja,
  • sodelovanja v pogodbeni rezervi Slovenske vojske skladno s predpisanimi pogoji in potrebami Slovenske vojske.

Vojaku, ki je delal na ministrstvu najmanj 15 let in pogodbe o zaposlitvi zaradi starosti (45 let) ne more podaljšati, podčastniku ali častniku Slovenske vojske, ki se mu izteče pogodba o zaposlitvi in je delal na ministrstvu najmanj 20 let, ali pripadniku Slovenske vojske, ki mu je zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni priznana invalidnost, pripadajo še naslednje pravice:

  • usposobitev za civilni poklic ali poklicna rehabilitacija za invalide,
  • zagotovitev povračila prispevkov iz plač in na plače novemu delodajalcu v breme ministrstva,
  • zplačilo enkratnega zneska sredstev, ki bi ga ministrstvo plačalo novemu delodajalcu v petih letih kot povračilo prispevkov iz plač in na plače,
  • odpravnina.

Naštete pravice se za posamezno kategorijo pripadnikov SV lahko izključujejo.

Zaposlitev pri novem delodajalcu

Pogoji in način pridobitve pravice

Če pripadniki Slovenske vojske izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega poglavja, jim pomagamo pri iskanju novega delodajalca in zagotovimo uveljavitev pravice povračila prispevkov iz plač in na plače novemu delodajalcu v breme ministrstva za prva tri leta, če jih zaposli za najmanj pet let, oziroma pet let, če jih zaposli za najmanj deset let.

Pravico povračila prispevkov iz plač in na plače novemu delodajalcu v breme ministrstva lahko pridobite najpozneje v enem letu po prenehanju pogodbe o zaposlitvi na ministrstvu. Povračilo prispevkov se delodajalcu priznava v dejanski višini, vendar mesečno največ v znesku, izračunanem na podlagi povprečne plače pripadnika, izplačane v zadnjih 12 mesecih. Pravice in obveznosti medsebojno uredimo s pogodbo (obdobje trajanja pogodbe, obdobje prejemanja in višina povračil prispevkov …).

Izplačilo enkratnega zneska pripadniku ob odhodu iz Slovenske vojske

Samostojno razpolaganje z denarjem – za nov začetek

Če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega poglavja, se lahko z ministrstvom dogovorijo, da poleg odpravnine prejmejo še enkratni znesek sredstev, ki bi jih ministrstvo plačalo delodajalcu v petih letih kot povračilo prispevkov iz plač in na plačo. Informativni znesek za pet let je razviden iz tabele.

Prispevki* v EUR Vojak/NVU  Podčastnik/NVU Častnik/VVU
Za pet let 28.992 39.175 59.782

 

 

*Prispevki so odvisni od formacijske dolžnosti in delovne dobe pripadnika Slovenske vojske, izraženi so v evrih, za leto 2016.

Prejeta denarna sredstva predstavljajo pomoč države ob prehodu v civilno okolje, so nagrada in vzpodbuda za nov začetek, novo aktivno obdobje življenja nekdanjega pripadnika Slovenske vojske. Z njimi si boste lahko pomagali pri odločitvi za izobraževanje, jih uporabili kot finančni vložek za ustanovitev podjetja, odprtja obrti, skratka z denarjem boste samostojno razpolagali.

Slovenska vojska namenja posebno skrb bodočim upokojencem

Ministrstvo za obrambo vsako leto v mesecu juniju za pripadnike, ki se upokojijo v tekočem letu pripravi predupokojitveni seminar v objektu Slovenske vojske na Debelem Rtiču.

Udeležencem predavajo vrhunski strokovnjaki s področja priprave na tretje življenjsko obdobje in kakovostno življenje po upokojitvi. Predstavijo jim možnosti vzdrževanja stikov s Slovensko vojsko, kot so vključevanje v medgeneracijske skupine za kakovostno staranje ali Društvo upokojencev MORS. Spregovorijo o pasteh, ki jih lahko prinese upokojitev in seveda o načinih, kako se tem pastem izogniti ter čim bolj kakovostno in koristno izrabiti čas, ki ga upokojencem pregovorno tako ali tako primanjkuje.

Zadovoljni udeleženci seminarja

Vsako leto se na Debelem Rtiču zbere veliko pripadnikov SV in njihovih partnerjev, ki v sproščenem vzdušju, za katerega poskrbijo člani medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje, preživijo nekaj dni ob koristnih predavanjih, športnih aktivnostih in predstavitvah svojih aktivnosti.

The remote server returned an error: (400) Bad Request.