Biotehnolog / živilski tehnolog - strokovni sodelavec v laboratoriju.

Pri delu rokuje s kužnim materialom, nevarnimi živimi bakterijami, virusi  ter različnimi kemikalijami. Pozna postopke razkuževanja in sterilizacije laboratorijskega pribora in opreme. 

VVU IX. razreda Katarina Muster, Veterinarska enota SV, Epidemiološki center: "V laboratoriju za klinično mikrobiologijo pregledujemo serum službenih psov glede na povzročitelje nalezljivih kužnih bolezni kot so toksoplazmoza, burelioza ali steklina. Detektiramo tudi gospodarsko nevarne bolezni kot so parkljevka, vse oblike kug, ptičja gripa, salmonela..."

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • Od kandidata za Strokovnega sodelavca v laboratoriju se pričakuje vsaj VII/1 ali VII/2 strokovne izobrazbe smeri biotehnologije, mikrobiologije oziroma živilske tehnologije.

Zahtevana vojaška usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje.

 

Potrebna so strokovna znanja za:

 

 • samostojno izvajanje laboratorijskih analiz vzorcev vode, hrane, brisov površin, zoonoz ter bolezni        večjega ekonomskega obsega,
 • samostojno obvladovanje stacionarnega in mobilnega mikrobiološkega laboratorija
 • izvajanje posameznih postopkov veterinarsko- sanitarnega nadzora v objektih za pripravo hrane
 • pripravo mikrobioloških gojišč,
 • fizikalno kemijske analize vode,
 • uvajanje novih laboratorijskih metod,
 • usposabljanje vzorčevalcev in laboratorijskih tehnikov,
 • izdelavo in podpisovanje laboratorijskih poročil,
 • pripravo javnih razpisov za laboratorijski potrošni material,
 • naročanje potrošnega laboratorijskega materiala in
 • vzdrževanje MTS v laboratoriju.

Splošne kompetence:

 • Mora biti popolnoma samostojen pri delu in obvladovati proces od vzorčenja, priprave mikrobioloških gojišč, osnovne in nadaljnje diagnostike do pisanja laboratorijskega poročila.
 • Obvladovanje vseh aparatur v laboratoriju.
 • Natančnost in strokovnost pri delu.
 • Izvaja postopke samopomoči in dajanje prve pomoči poškodovanim osebam v laboratoriju.
 • Usposobljenost na področju  DDD (deratizacija, dezinfekcija in dezinsekcija).
 • Vzdržuje psihofizično pripravljenost za izvajanje vojaških nalog.
 • Ima razvite domoljubje in vojaške vrednote.
 • Ima opravljene individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog poklica.
 • Pozna splošne pojme, naloge in organizacijo vojaške logistike v SV.
 • Pozna skupno opremo, oborožitev in dejavnosti Veterinarske enote.
 • Pozna splošne pojme na področju vzdrževanja, ki so povezani z laboratorijsko dejavnostjo.

Specifične kompetence:

 • Je sposoben identificirati določen patogen mikroorganizem pri mikrobiološki analizi.
 • Je sposoben samostojno obvladovati mobilni laboratorij na MOM.

Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • zdravstvena sposobnost,
 • psihična stabilnost z visokim frustracijskim pragom,
 • sposobnost skupinskega (timskega) dela ter
 • visoko razvite ročne spretnosti.

Oprema:

 • Splošna laboratorijska oprema, ki obsega preko 100 različnih aparatur.

Prijavi se in postani pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.