Diplomirani zdravstvenik / diplomirana medicinska sestra

Diplomirani zdravstvenik / diplomirana medicinska sestra je oseba, ki je zaključila najmanj dvanajstletno splošno in/ali strokovno izobraževanje in končala visoko strokovno izobraževanje s področja zdravstvene nege ter ji je ustrezen organ podelil pravico za samostojno delo v zdravstveni dejavnosti, je vpisana v register izvajalcev zdravstvene nege in ima veljavno licenco.
Samostojnost in celovitost delovanja DZ/MS v zdravstveni negi zdravih ali bolnih je, da na osnovi ugotovljenih dejstev s strokovnim znanjem, delovno kreativnostjo in kulturnim odnosom do vojaka načrtuje, izvaja in vrednoti uspešnost zdravstvene nege.
DZ/MS deluje v negovalnem in zdravstvenem timu ter si z ostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci deli funkcije v procesu zdravstvenega varstva. 

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

 • VII/I stopnja, končana visoka zdravstvena šola, smer: diplomirana medicinska sestra / zdravstvenik,
 • opravljen strokovni izpit in veljavna licenca za delo diplomirane medicinske sestre,
 • 9 mesecev delovnih izkušenj.

Zahtevana vojaška usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje.

Dodatna ali funkcionalna znanja in usposabljanja

 • Tečaj ILS
 • Tečaj BTLS (ITLS)
 • Medicinska JRKBO
 • Urgentna medicina
 • Preventivno zdravstveno varstvo v miru in izrednih razmerah
 • Triaža in evakuacija poškodovanih / obolelih
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku
 • Poznavanje NATO medicinske doktrine AJP 4.10(A), SVS in STANAG-ov
 • Osnove vojaške psihiatrije
 • Osnove vojaške logisitike
 • Hladna veriga
 • Znanja tujih jezikov Angleški želeni STANAG 2221 (poslušanje, govor, branje, pisanje)
 • Izpit za B kategorijo
 • Preizkus znanja v vožnji s terenskim vozilom PUCH in MB z avtomatskim menjalnikom
 • Opravljen preizkus znanja – rokovanje z radijsko postajo
 • Opravljen preizkus znanja – test  rokovanja z orožjem

Drugi pogoji

 • Sistematski zdravstveni pregledi na tri leta.
 • Sposobnost strokovnega in organizacijskega delovanja
 • Ustrezne psihofizične sposobnosti
 • Delo v nedeljah in praznikih, dežurstvo, stalna pripravljenost
 • Delo v zaprtih prostorih, na terenu
 • Nevarnosti okužb, poškodb pri delu
 • Uporaba zaščitnih sredstev
 • Upoštevanje določil varstva in zdravja pri delu
 • Delo v kriznih, ogrožajočih in nevarnih okoliščinah

 

Kratek opis del in nalog:

Diplomirani zdravstveniki in diplomirane medicinske sestre v Slovenski vojski srečate že v Zdravstvenem centru, kamor ste napoteni na predhodni zdravniški pregled. Svoje delo opravljajo tudi na usposabljanjih in bojnih nalogah, kjer zagotavljajo zdravstveno oskrbo v slovenski vojski. Diplomirani zdravstveniki in medicinske sestre svoje delo opravljajo na nivoju zdravstvenih enot ROLE 1, kjer se zagotavlja osnovna zdravstvena oskrba in dodatni postopki oživljanja in ROLE 2, ki deluje kot poljska bolnišnica in zagotavlja poleg dodatnih postopkov oživljanja tudi kirurške zmogljivosti za omejevanje škode z namenom za ohranjanje življenja, udov in vida.

Kompetence, odgovornosti, naloge

 • promocija zdravja, zdravstvena vzgoja in učenje za razumevanje povezav med načinom življenja in zdravja, za razumevanje zdravstvenih problemov in procesov za krepitev, doseganje in ohranjanje zdravja;
 • organiziranje, vodenje in nadziranje dejavnosti ter službe ZN v oddelku
 • vodenje negovalnega tima;
 • sodelovanje v zdravstvenem timu;
 • izvajanje ZN po procesni metodi dela;
 • svetovanje v procesu zdravljenja v okviru zdravstvenega tima ter izvajanje diagnostično terapevtskih programov;
 • spremljanje izidov in učinkov intervencij ZN in dokumentiranje;
 • interdisciplinarno in multisektorsko povezovanje za zagotavljanje kakovostne obravnave vojaka;
 • ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenje nujne medicinske pomoči v okviru pristojnosti;
 • pedagoško delo za obnavljanje lastnega kadra;
 • raziskovalno delo v ZN in zagotavljanje kakovosti;
 • ustrezno poznavanje ved, na katerih temelji splošna ZN in vojaška medicina;
 • zadostno poznavanje narave in etike poklica ter splošnih načel zdravja in ZN;
 • ustrezne klinične izkušnje;
 • sposobnost za sodelovanje pri praktičnem usposabljanju zdravstvenega osebja in izkušnje pri delu s tem osebjem;
 • izkušnje pri delu z delavci drugih poklicev v zdravstvenem sektorju;
 • izvajanje ukrepov za osebno in skupinsko zaščito pred učinki jedrskega, kemičnega in biološkega orožja;
 • sodeluje pri načrtu nabave medicinske opreme in pripomočkov, sanitetnega in drugega materiala, ter skrbi za pravilno skladiščenje, racionalno uporabo v oddelku;
 • priprava predlogov za izboljšanje organizacije dela, boljšo usposobljenost in opremljenost v oddelku;
 • lastna izobraževanja in usposabljanja v enoti, VZE, SV, javnem zdravstvu.

Poklicna dejavnost

Povezanost

 • Je pomočnik zdravnika - strokovnega vodje v oddelku.
 • Organizacijsko in strokovno vodi negovalni tim v 1. oddelku SNMP.
 • Na vojaškem področju se povezuje z enotovnim podčastnikom Role-1.
 • Pri svojem delu se povezuje s podrejenimi in nadrejenimi enotami, z zdravstvenimi enotami višje ravni, civilnimi zdravstvenimi in drugimi ustanovami.

Odgovornost

 • DZN/MS deluje v negovalnem in zdravstvenem timu in si z ostalimi zdravstvenimi delavci in sodelavci deli funkcije v procesu zdravstvenega varstva. Lahko delegira zdravstveno nego drugim članom negovalnega tima, tako je končno odgovorna za delovni proces v zdravstveni negi.
 • Za svoje delo neposredno odgovarja glavni sestri Role-1 ali pomočniku poveljnika – strokovnemu vodji Role-1. 

Dodatne naloge

 • Rokuje z osebno oborožitvijo
 • Sodeluje in izvaja naloge v OKO
 • Varuje tajnost podatkov
 • Se uri in vzdržuje fizično kondicijo
 • Varuje življenje, zdravje in okolje ter načrtuje izvajanje predpisov

Prijavi se in postani pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.