Kemijski tehnolog

Primarna naloga kemijskega tehnologa v mobilnem kemijskem laboratoriju SV, je identifikacija bojnih strupov, toksinov in toksičnih industrijskih kemikalij v skladu z NATO standardi. Kemijski tehnolog mora biti sposoben analizirati in identificirati kompleten spekter kemijskih nevarnosti v času 6 ur od prejema vzorca v laboratorij. Po potrebi se lahko kemijski tehnolog pridoda skupini za vzorčenje kemijskih agensov pri vzorčenju okoljskih vzorcev na terenu. Poleg tega mora kemijski tehnolog obvladovati veliko sofisticirane merilne, računalniške in ostale programske opreme vgrajene v laboratoriju.

VVU X r. Filip Plahutnik, Enota LABJRKBO:
"V mobilnem kemijskem laboratoriju se ukvarjamo z detekcijo, vzorčenjem in identifikacijo bojnih strupov, toksinov in toksičnih industrijskih kemikalij v skladu z NATO standardi."

Zahtevana civilna izobrazba oziroma poklicni profili:

Univerzitetna izobrazba VII. stopnje - univerzitetni diplomirani kemik/univerzitetni diplomirani inženir kemijskega inženirstva.

Usposabljanja:

 • temeljno vojaško-strokovno usposabljanje,
 • osnovno vojaško- strokovno usposabljanje.

Dodatne zahteve za ta poklic oziroma dolžnost:

 • usposobljenost za uporabo osebne zaščitne opreme (zaščitna JRKB maska in obleka),
 • redno urjenje z uporabo bojnih strupov na vojaških poligonih v tujini,
 • ustrezno rokovanje z nevarnimi odpadki,
 • poznavanje lastnosti, simptomov in mehanizmov delovanja bojnih strupov,
 • redno usposabljanje v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru,
 • vzdrževanje zvez v brezžičnem in žičnem radio-telefonskem prometu,
 • psihična stabilnost,
 • sposobnost timskega dela.

Kompetence:

 • dezinfekcija avtocistern, vodnih rezervoarjev in vodovodne napeljave,
 • kontrola izvedene kemijske dekontaminacije,
 • kontrola kakovosti sredstev za dekontaminacijo,
 • kemijska analiza pitne vode,
 • kemijska analiza eksplozivov,
 • v skladu s predpisi razdeliti in pripraviti vzorce za nadaljnje kemijske analize v stacionarnem referenčnem laboratoriju NLZOH Maribor,
 • svetovanje poveljniku laboratorijske čete za JRKB obrambo,
 • izobraževanje ostalih pripadnikov SV,
 • podpora enotam SV na mednarodnih misijah.
 • vzdrževanje psihofizične pripravljenosti,
 • ima razvito domoljubje in vojaške vrednote,
 • ima individualne specialistične veščine in znanja za izvajanje osnovnih nalog vojaško evidenčne dolžnosti oziroma poklica.

Posebna oprema delovnega mesta:

 • mobilni kemijski laboratorij,
 • plinski kromatograf sklopljen z masno selektivnim detektorjem (GC/MS),
 • dvoplamenski fotometrični detektor (DFPD),
 • detekcijski komplet za toksine,
 • termični desorber,
 • spektrofotometer UV/VIS,
 • detektorji za bojne strupe,
 • dragerjeve vzorčevalne cevke,
 • splošna laboratorijska oprema in potrošni material (steklovina, pipete, pH meter, konduktometer, kemikalije, lab. tehtnica, centrifuga, lab. mešalo, vortex,…),
 • zaščitna JRKB maska in obleka.

Prijavi se in postani pripadnik SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.