V Slovenski vojski je zaposlenih kar nekaj vrhunskih športnikov, ki morajo izpolnjevati posebne pogoje za zaposlitev, opraviti zahtevane kadrovske postopke, kot pripadniki Športne enote SV pa imajo tudi posebej določene obveznosti in naloge.

Pogoj za zaposlitev v ŠPE je, da ima športnik status mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, kar pomeni, da je kategoriziran športnik pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Podrobnejše je razvrstitev športnih rezultatov opredeljena s kriteriji za oblikovanje prednostnega seznama športnih rezultatov, ki ga pripravi Olimpijski komite Slovenije. Več informacij na www.olympic.si.

Sprejemni postopek

 • Pristojno ministrstvo skladno z veljavnimi predpisi objavi prosto delovno mesto in o tem seznani Koordinacijo za zaposlovanje športnikov in trenerjev o prostih delovnih mestih.
 • Podpisniki sporazuma o zaposlovanju športnikov in trenerjev (MORS, MNZ, MF) se dogovorijo za novo zaposlitev na osnovi prošenj športnikov na Koordinaciji za zaposlovanje športnikov in trenerjev.
 • Koordinacijo sestavljajo po en predstavnik ministrstev, ki zaposlujejo športnike in trenerje, predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije in predstavnik ministrstva, pristojnega za šport.
 • Športnik oziroma trener vlogi za zaposlitev priloži poseben obrazec, ki ga mora potrditi nacionalna panožna zveza in OKS.
 • Predlog za zaposlitev Olimpijski komite posreduje na ministrstvo, kjer bo športnik zaposlen.
 • Pristojno ministrstvo izvede postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi s športnikom oz. trenerjem, pri čemer upošteva predlog koordinacije.
 • Pogodba o zaposlitvi se sklene za določen čas (praviloma 1 leto), lahko se podaljšuje, vendar le do prenehanja statusa vrhunskega športnika.

Naloge pripadnikov ŠPE so:

 • nastopati na domačih in mednarodnih vojaških tekmovanjih in tekmovanjih v okviru svojih nacionalnih panožnih zvez,
 • sodelovati na promocijah, propagandnih, protokolarnih in drugih prireditvah, ki jih organizira ministrstvo,
 • nuditi strokovno pomoč pri športih in profesionalnih pripravah, pri usposabljanju profesionalnih delavcev in vojakov in strokovno svetovati pri pripravi programov in analizi del,
 • skrbeti za ohranjanje osebne športne pripravljenosti za doseganje vrhunskih športnih dosežkov,
 • udeleževati se predpisanih vojaških usposabljanj,
 • redno predložiti delodajalcu poročila o delu in dosežkih.

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.