Informacije za delodajalce

Delodajalec dobi iz pogodbene rezerve boljšega delavca

S sodelovanjem v pogodbeni rezervi vaši delavci krepijo osebnostne in psihofizične lastnosti ter pridobivajo dodatno znanje, ki ga lahko koristno uporabijo v delovnem okolju (npr. delo v skupini, vodstvene sposobnosti, obvladovanje stresa in časa, računalniško znanje ...). Delodajalec, ki ne omejuje zaposlenega pri odločitvi o sodelovanju v pogodbeni rezervi, lahko pričakuje njegovo lojalnost, motiviranost, pripadnost organizaciji in zadovoljstvo.

Pravice in dolžnosti delodajalcev

Seznanitev z namero podpisa pogodbe

Zavedamo se, kako pomembno je sodelovanje z vami, da bi bil delavec, pogodbeni rezervist, uspešen tako pri delu kot v pogodbeni rezervi. Čeprav predpisi vašega soglasja ne predvidevajo in je sodelovanje v pogodbeni rezervi kandidatova prostovoljna odločitev, mora kandidat k vlogi priložiti tudi izjavo, da vas je kot svojega delodajalca seznanil z namero podpisa pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske.

Uskladitev terminov usposabljanja

Da bi bil delovni proces čim manj moten, boste vi in pogodbeni pripadnik prejeli predlog terminov usposabljanja. V primerih, ko bosta ponujena dva termina, bosta lahko izbrala ugodnejši termin usposabljanj. Medsebojno uskladitev bosta s podpisom tudi potrdila. Če se ne bosta uskladila, bo termine določila enota.

Seznanitev s končnim letnim terminskim načrtom usposabljanj

Na podlagi izbranih terminov bosta vi in pogodbeni rezervist do konca koledarskega leta oziroma najpozneje 30 dni pred prvim načrtovanim usposabljanjem prejela tudi končni načrt usposabljanj. Pogodbeni pripadnik mora opraviti vse predpisane letne obveznosti, sicer je podvržen sankcijam (odpoved pogodbe, vračilo plačila za pripravljenost za zadnjih dvanajst mesecev in sorazmernega dela stroškov usposabljanj).

Soglasje k zamenjavi termina usposabljanja

Pogodbeni rezervist izjemoma lahko prosi za zamenjavo izbranega termina, če mu še ni bil poslan poziv na usposabljanje. Z zamenjavo pa morata soglašati tako vi kot enota.

Odlog ali prekinitev usposabljanja na vašo prošnjo

Pogodbeni rezervist lahko v določenih primerih zaprosi za odložitev ali prekinitev usposabljanja (bolezen, rojstvo otroka, smrt v ožji družini, neodložljive šolske obveznosti…).
Pogodbenemu pripadniku se lahko odloži usposabljanje tudi na vašo prošnjo zaradi neodložljivega dela, ki ga je treba opraviti neposredno pred usposabljanjem ter ga ne more opraviti drug delavec (do 3 dni na leto). Vlogo za odložitev usposabljanja morate vložiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki pogodbenega rezervista vodi v vojaški evidenci.
Po začetku usposabljanja je iz istega razloga možna prekinitev usposabljanja na vašo prošnjo, o čemer odloča enota.

Denarna nadomestila

Za čas odsotnosti delavca z dela zaradi udeležbe na usposabljanju imate kot delodajalec pravico do nadomestila plače izplačane pogodbenemu rezervistu. Če ste v dvojni vlogi, delodajalca in pogodbenega rezervista in samostojno opravljate dejavnost, ste upravičeni do povračila izgubljenega zaslužka skladno s pravilnikom.
Potrdilo o udeležbi na usposabljanju pogodbenemu rezervistu izda enota ob koncu usposabljanja in je hkrati zahtevek za nadomestilo plače oziroma drugih prejemkov.
Izpolnjeno potrdilo vrnete enoti, ki ga je izdala. Ministrstvo vam bo nadomestilo plače oziroma povračilo izgubljenega zaslužka izplačalo praviloma v 30 dneh po prejemu vašega popolnega zahtevka.

Povračilo stroškov razpisa

V primeru, da bi bil vaš delavec, pogodbeni rezervist, napoten na opravljanje vojaške službe v miru za več kot en mesec, vam pripada povračilo stroškov enkratne objave razpisa za nadomestilo delavca, v višini največ petih mesečnih neto plačil za pripravljenost. Zahtevek za povračilo pošljete z dokazili upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga je vpoklical.

Zavarovanje za nesrečo pri delu (usposabljanju)

Pogodbenega rezervista smo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zavarovali za morebitno nesrečo pri delu med usposabljanjem oziroma opravljanjem vojaške službe in mu s tem zagotovili stoodstotni bolniški dopust, vam pa nadomestilo plače zanj od prvega dne njegovega izostanka z dela.

Sankcije

Prav je, da vas opozorimo na sankcije po Zakonu o obrambi (105. člen), če pogodbenega rezervista po koncu opravljanja vojaške službe ne sprejmete na prejšnje delo oziroma ga postavite v manj ugoden položaj zaradi sodelovanja v pogodbeni rezervi in na določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV (53. člen – suspenz pogodbe o zaposlitvi, 90. člen – neutemeljeni odpovedni razlogi in 168. člen – odsotnost z dela zaradi obveznosti po posebnih zakonih).

Vpoklic pogodbenih rezervistov na opravljanje vojaške službe

Vpoklicu na opravljanje vojaške službe v miru, pa tudi v izrednem ali vojnem stanju, se je pogodbeni pripadnik dolžan odzvati. Odlaganje tovrstnega vpoklica, za razliko od vpoklica na usposabljanje, ni možno. Pravice in dolžnosti med opravljanjem vojaške službe v miru se določijo s posebnim sklepom.

V sklepu se določijo čas in kraj opravljanja vojaške službe ter pravice in dolžnosti pogodbenega pripadnika v enakem obsegu, kot veljajo za pripadnike stalne sestave Slovenske vojske. Pravice in dolžnosti pripadajo pogodbenemu pripadniku z dnem začetka dejanskega opravljanja vojaške službe. Ta dan se tudi šteje, da je pripadnik sklenil delovno razmerje v ministrstvu, pri osnovnem delodajalcu pa se vzpostavi mirovanje njegovih statusnih, delovnopravnih in drugih zatečenih pravic (suspenz pogodbe o zaposlitvi). To pomeni, da pripadniki pogodbene rezervne sestave začasno prenehajo opravljati delo pri osnovnem delodajalcu, pogodba o zaposlitvi pa ne preneha veljati in je delodajalec ne sme odpovedati, razen če so podani razlogi za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca.

Ministrstvo za obrambo za čas opravljanja vojaške službe pogodbenim pripadnikom rezervne sestave plačuje prispevke za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, pripadniki pa imajo pravico in dolžnost vrniti se na delo k osnovnemu delodajalcu najkasneje v roku petih dni po prenehanju opravljanja vojaške službe v miru.

Če do nastopa vojaške službe v miru (dela) ne pride, sklep o opravljanju vojaške službe ne ustvari nobenih pravnih posledic.

Če se pogodbeni rezervist brez opravičenega razloga ne odzove k opravljanju vojaške službe ali če odpove pogodbo iz osebnih razlogov, mora ministrstvu povrniti plačilo za pripravljenost za zadnjih dvanajst mesecev (trenutno cca 2100€) oziroma po podaljšani pogodbi, sorazmerni del stroškov usposabljanj in posebno denarno nagrado.

Prijavi se in postani pogodbeni rezervist

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.