Poklicni vojaki - ponosni nase

Pripadniki Slovenske vojske so lahko ponosni nase in na svoje poslanstvo, to pa je obramba domovine, državnosti in nacionalnih interesov ter demokratičnih vrednot. Svoje poklicne ambicije in željo po dinamičnem poklicu uresničujejo pri opravljanju zahtevnih nalog v domovini ali kot pripadniki enote na mirovni operaciji ali misiji v tujini.

Pot do službe v Slovenski vojski

Sprejemni pogoji:

  • ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let; (V letu 2020 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1993 oziroma mlajši),
  • imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
  • ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
  • ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
  • na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,
  • niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,
  • boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti,
  • da za vas ne obstaja varnostni zadržek.

Sprejemni postopek:

Opomba: Kandidat(ka) mora najmanj 10 (deset) dni pred določitvijo termina o opravljanju preventivnega zdravstvenega pregleda zagotoviti, da njegov osebni zdravnik posreduje kandidatov Zdravstveni karton neposredno v Vojaško zdravstveno enoto, Štula 23 a, Ljubljana-Šentvid, s pripisom: N (nova) Z (zaposlitev).

Sprejemni postopek se izvaja skladno s:

Vloga za zaposlitev in priloge:

Po opravljenih sprejemnih postopkih prejmete sklep o izbiri (oz. zavrnitvi) ter obvestilo o datumu sklenitve pogodbe in nastopa službe v SV.

Postopek za zaposlitev traja do dveh mesecev naprej od datuma oddaje popolne vloge.

Vsem izbranim kandidatom, ki so brez omejitev se ponudi podpis pogodbe za 10 let (opomba: možno je tudi krajše obdobje; 3 leta ali 5 let – v kolikor se kandidat, na svojo željo, odloči za krajše obdobje od desetih let, o tem napiše izjavo). Izbrani kandidati za vojaka, ki imajo opravljeno triletno poklicno/srednjo šolo, se po podpisu pogodbe razporedijo na formacijsko dolžnost vojak II, kandidati za vojaka, ki imajo opravljeno štiriletno srednjo šolo, se po podpisu pogodbe razporedijo na formacijsko dolžnost vojak I (ne glede na opravljeno prostovoljno služenje vojaškega roka ali pridobljeno vojaško evidenčno dolžnost - VED).

Če podpisujete pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski prvič in nimate vsaj treh (3) mesecev delovnih izkušenj (opomba: z dokazilom se lahko upošteva tudi »študentsko« delo - dokazilo pridobite na Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje; ZPIZ), morate opraviti še pripravništvo, ki traja 8 mesecev. Če imate višjo izobrazbo od srednješolske in se zaposlite kot kandidat za vojaka, opravljate pripravništvo za srednješolsko izobrazbo.

Do posebne denarne nagrade so upravičene vse vojaške osebe, ki imajo prvo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za najmanj pet let. Vojaškim osebam se izplačala posebna denarna nagrada tudi ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to, za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.

Letna nagrada je oblikovana v višini povprečne bruto plače v R Sloveniji in trenutno znaša 1.898,00 €.

Posebna denarna nagrada v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v R Sloveniji se izplača tudi osebam, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za popolnitev začasne enote ali druge sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države in je ni mogoče popolniti s pripadniki stalne sestave ali pogodbenimi pripadniki rezervne sestave SV.

Usposabljanje

Poklicni pripadnik je po sklenitvi delovnega razmerja najprej napoten v Veščinski center v Vipavi na temeljno vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov. Program poteka v treh fazah. V prvi fazi se kandidati seznanijo z osnovami vojaškega poklica in postopno izboljšujejo svojo kondicijsko pripravljenost. Naslednji fazi sta bolj vojaško strokovni. Po zaključku faze kandidati opravljajo izpite. Pogoj za napredovanje v naslednjo fazo so pozitivni rezultati pri vseh izpitih. Po uspešno zaključenem TVSU kandidat pridobi vojaško evidenčno dolžnost vojak.
Osnovno vojaško usposabljanje (OVSU), ki sledi TVSU, vojaka usposobi za vojaško evidenčno dolžnost strelec. Naslednji termini TVSU za vojake bodo:

Okvirni terminski načrt napotitev na Temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU) v letu 2020:
Generacija Datum od Datum do Število Vojašnica
januar 2020 13. 1. 2020 17. 4. 2020 do 30 Veščinski center Vipava
marec 2020 2. 3. 2020 12. 6. 2020 do 30 Veščinski center Vipava
junij 2020 29. 6. 2020 2. 10. 2020 do 30 Veščinski center Vipava
september 2020 7. 9. 2020 11. 12. 2020 do 30 Veščinski center Vipava
november 2020 2. 11. 2020 5. 2. 2021 do 30 Veščinski center Vipava

 

 

 

 

 


V enakem obsegu kot za poklicne vojake se izvaja TVSU tudi za vojake prostovoljce in vojaške uslužbence.
Kandidati za častnike se po opravljenem TVSU v Šoli za častnike pripravljajo za začetek šolanja po posebnem programu, prilagojenem za častnike.
V času izvajanja programa TVSU imajo kandidati proste vse vikende. Izhode iz vojašnice po zaključenih dnevnih obveznostih odobri poveljnik Veščinskega centra.
Veščinski center je za nastanitev kandidatov odprt od nedelje od 20. ure do petka do 15. ure.

Prijavi se in postani vojak SV

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.