Plača poklicnega vojaka

Začetna plača vojaka s IV. stopnjo izobrazbe je 727 € (neto). Plača pa se poveča še v odvisnosti od dolžnosti, dodatkov na delovno dobo in stalnost ter drugih nadomestil in dodatkov, napredovanj, specialističnih dodatkov in dodatkov na vodstveni položaj.

Neuradni Informativni izračun

31. 12. 2018      

začetni plačilni
razred

neto plača na začetni
plačilni razred

bruto plača na začetni
plačilni razred

Vojak II s IV. stopnjo izobrazbe 23 727 € 1.043,68 €
Vojak I s V. stopnjo izobrazbe 24 754 € 1.085,43 €
Podčastnik - vodnik 27 842 € 1.220,94 €
Častnik - poročnik 31 960 € 1.428,34 €

Do posebne denarne nagrade so upravičene vse vojaške osebe, ki imajo prvo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za najmanj pet let. Vojaškim osebam se izplačala posebna denarna nagrada tudi ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to, za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.
Letna nagrada je oblikovana v višini povprečne bruto plače v R Sloveniji in trenutno znaša 1.898,00 €.
Posebna denarna nagrada v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v R Sloveniji se izplača tudi osebam, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi v Slovenski vojski za popolnitev začasne enote ali druge sestave, ki bo napotena na opravljanje vojaške službe izven države in je ni mogoče popolniti s pripadniki stalne sestave ali pogodbenimi pripadniki rezervne sestave SV.

Ugodnosti:

  • možnost dodelitve službenega stanovanja,
  • obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (9,25% bruto osnove), ki se steka v drugi steber za poklicno upokojitev (70€ - 80€ mesečno),
  • dodatek na delovno dobo - vsako leto se osnovna plača poveča za 0,33%,
  • dodatek na stalnost 0,33% povečanje osnovne plače po 5 letih za vsako zaključeno leto,
  • regres do vključno 30. plačilnega razreda 610€ neto,
  • nadomestilo za povečan obseg dela (mednarodne vojaške vaje, migrantska kriza, pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ...) v višini 19% ali 210€ bruto na mesec,
  • terenski dodatek 3,36€ neto za vsakih 24 ur, prebitih na terenu izven matične lokacije,
  • nadomestilo potnih stroškov.

Plačilo za delo v tujini:
Za delo na misijah v tujini je plača poklicnega vojaka odvisna od vrste in območja dela. Plača je približno trikrat višja kot plača v domovini.

Informativni (bruto) izračun za pripadnike KFOR:

DOLŽNOST OSNOVA 8. čl. 9. čl. 10.čl. 11. čl.
Vojak II 1.298,97 600 750 300 0
Vojak I 1.391,75 600 750 300 0
Poddesetnik 1.438,14 600 750 300 0
Desetnik 1.484,53 600 750 300 0
Naddesetnik 1.530,93 600 750 300 0
Vodnik 1.670,09 600 750 300 0
Višji vodnik 1.762,88 600 750 300 0
Štabni vodnik    1.948,45     600     750      300      0
Stotnik 2.690,71 600 750 300 0

8. člen - dodatek za nevarnost na območju delovanja se razlikuje glede na državo, v katero je pripadnik napoten, in se giblje med 500 € in 1200 €.

9. člen - dodatek za nevarne naloge se spreminja glede na to, v kakšni enoti je pripadnik v tujini (bojni del, NPE...) in se giblje med 500 € in 750 €, odvisno od države napotitve.

10. člen - dodatek za posebne pogoje bivanja in delovanja je 600 € ne glede na državo (razen CE strukture v Makedoniji in Srbiji, kjer dodatka ni).

11. člen - dodatek za poveljevanje dobi pripadnik, ki ima vlogo poveljujočega in znaša od 300 € do 500 €.

Vsi pripadniki Slovenske vojske, ki so napoteni na opravljanje nalog v tujino, imajo pravico do obveznega pokojninskega zavarovanja oz. do zavarovalne dobe s povečanjem in 24-urnega nezgodnega zavarovanja za čas opravljanja nalog na operaciji kriznega odzivanja.

 

Prijavi se in postani vojak SV

JE POKLIC VOJAK PRIMEREN ZATE?

Te mika delo v izurjeni skupini, kjer lahko popolnoma zaupaš svojim soborcem?

The remote server returned an error: (400) Bad Request.