Dopolnilno vojaško-strokovno izobraževanje in usposabljanje (DVSIU)

Namen DVSIU je nadaljnje pridobivanje in izpopolnjevanje vojaško-strokovnih in drugih strokovnih znanj, veščin, spretnosti in sposobnosti ter razvijanje vojaških vrednot za zahtevnejše in konkretne naloge vojaške osebe v rodu ali službi Slovenske vojske za potrebe vojaške obrambe.

DVSIU se izvaja skladno s programi, ki predstavljajo poklicno izpopolnjevanje.

  • nadaljevalni programi - vojaško-strokovno izpopolnjevanje vojaških oseb za opravljanje višjih in zahtevnejših dolžnosti ter pridobivanje višje vojaško-strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti, ki jim omogoča vojaško-strokovni razvoj in napredovanje oziroma karierni razvoj;
  • funkcionalni programi - pridobivanje in razvijanje teoretičnih in predvsem praktičnih vojaško-strokovnih in drugih strokovnih znanj in spretnosti ter razvijanje vojaških vrednot, ki so potrebne za opravljanje povsem določene vrste opravil in delovnih nalog na določenem delovnem mestu;
  • dodatni programi - pridobivanje drugih spretnosti in znanj, ki niso nujno vojaška, so pa za opravljanje nalog in dolžnosti nujna - jezikovna znanja, informatika,... .

Programi nadaljevalnega DVSIU se lahko organizirajo kot dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju vojaških znanosti in drugih vojaško aplikativnih ved, pomembnih za vojaško obrambo, za opravljanje raziskovalne dejavnosti za potrebe razvoja obrambnega sistema.
Del programov dodatnega DVSIU se organizira kot izobraževanje in usposabljanje za prehod v civilno službo (t. i. prekvalifikacija v primerih, ko posameznik v času vojaške službe ni pridobil poklica, ki mu zagotavlja prehod na delo zunaj Slovenske vojske).

Prijavi se in postani vojak SV

The remote server returned an error: (400) Bad Request.