Četa vojaške policije 1. brigade

Poslanstvo:

V Rodovskem bataljonu 1. brigade Slovenske vojske (druga četa VP deluje v okviru RB 72. BR)  deluje tudi Četa vojaške policije. Četa opravlja vojaško-policijske naloge. Zagotavlja zakonitost in zaščito sil brigade. Sodeluje v sistemu zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

Prvi vod vojaške policije je bil ustanovljen 9. julija 1991. Maja 1992 se je vod preoblikoval v 107. četo vojaške policije, januarja 1998 pa je četa prerasla v bataljon. Po transformaciji Slovenske vojske 2013 pa se je 17. bataljon VP preoblikoval v dve četi vojaške policije v obeh brigadah in Specializirano enoto vojaške policije, ki deluje znotraj Enote za podporo. Več o razvoju Vojaške policije lahko preberete v biltenu Vojaška policija že 25. let.

Naloge

  • skrb za vojaški red in disciplino,
  • varnost vojaškega prometa,
  • opravljanje določenih nalog v zvezi s preprečevanjem, preiskovanjem in odkrivanjem kaznivih dejanj v vojski,
  • varovanje objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo,
  • preiskovanje kaznivih dejanj v vojski, za katera je predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let,
  • skrb za varovanje vojaških in civilnih oseb, ki opravljajo dolžnosti in dela v Slovenski vojski, ki so posebnega pomena za obrambo, vojaških delegacij, poveljstev in enot ter varnost vrhovnega poveljnika v vojnem stanju oziroma kadar se nahaja v vojaških poveljstvih, enotah ali zavodih oziroma v objektih in njihovih okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo,
  • zagotavlja sile za delovanje v okviru zavezništva.

 

Službeni psi

Četa vojaške policije ima v svoji sestavi tudi oddelek vodnikov službenih psov. V formaciji je osem vodnikov in službenih psov pasme belgijski in nemški ovčar, od katerih sta dva namenjena za splošno uporabo, dva za odkrivanje nedovoljenih drog in štirje za odkrivanje minskoeksplozivnih sredstev.

Psi za splošno uporabo se uporabljajo za nadzor javnega reda in miru na različnih prireditvah, za preventivne obhode in varovanje objektov v lasti Slovenske vojske.

Psi za odkrivanje nedovoljenih drog se uporabljajo za preventivne akcije s področja odkrivanja nedovoljenih drog.

Psi za odkrivanje minskoeksplozivnih sredstev so namenjeni odkrivanju MES sredstev na vozilih, plovilih in različnih objektih ter povsod tam, kjer je možnost terorističnega delovanja. Opravljajo preventivne preglede vozil in prostorov ob prihodih različnih vojaških delegacij oziroma območij, kjer se te delegacije zadržujejo. Psi za odkrivanje MES so sodelovali v operaciji Isaf v Afganistanu, psi za odkrivanje nedovoljenih drog pa v operaciji Kfor na Kosovu.

Četa vojaške policije 1. BR
Vojašnica Edvarda Peperka
Leskoškova 7, 1000 Ljubljana, p. p. 4057
T: 01 585 63 58, 01 585 62 00
F: 01 585 63 50
The remote server returned an error: (400) Bad Request.