.

Šola za tuje jezike


Poslanstvo

Šola za tuje jezike zagotavlja jezikovno usposabljanje, preverjanje znanja tujih jezikov ter prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. Skrbi za mednarodno primerljivost programov izobraževanja in preverjanja znanja. Je skrbnik slovenskega vojaškega izrazoslovja. Izvaja tudi jezikovno usposabljanje pripadnikov tujih oboroženih sil in strokovno usposabljanje učiteljev tujih jezikov.
Šola za tuje jezike zagotavlja tudi spremljanje razvoja strokovnih področij jezikovnega izobraževanja, preverjanja jezikovnega znanja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja ter skrbi za vključevanje novosti v razvoj novih programov.

VVU XIII. r. Branka Petek, načelnica Šole za tuje jezike:
"Radi bi sledili potrebam enot Slovenske vojske in jim tako omogočali delovanje v mednarodnem okolju. Radi bi tudi razvili nove programe in razširili svojo dejavnost tudi na poučevanje in testiranje drugih tujih  jezikov, kot so npr. nemščina, francoščina, arabščina in drugi jeziki, ki jih bodo enote potrebovale pri svojem delu v tujini!"

Naloge Šole za tuje jezike:

 • organizacija in izvedba jezikovnega izobraževanja,
 • razvoj splošnih in specialističnih jezikovnih programov,
 • razvoj, organizacija in izvedba jezikovnih testov in izpitov po merilih SVS STANAG 6001,
 • prevajanje, tolmačenje in lektoriranje,
 • skrb za razvoj slovenskega vojaškega izrazoslovja,
 • organizacija in izvedba učiteljskih tečajev,
 • sodelovanje pri oblikovanju strategije jezikovnega izobraževanja v Slovenski vojski,
 • spremlja in zagotavlja razvoj na področjih jezikovnega poučevanja, testiranja, prevajanja, tolmačenja in lektoriranja,
 • zagotavlja razvoj gradiv za poučevanje,
 • zagotavlja izdelavo jezikovnih priročnikov, glosarjev, slovarjev in podatkovnih baz,
 • sodeluje z vojaškimi šolami in strokovnjaki s specialističnih vojaških področij,
 • spremlja mednarodne jezikovne dogodke in na njih aktivno sodeluje.

 

Oddelek mobilnih timov za poučevanje

Oddelek mobilnih timov za poučevanje zagotavlja jezikovno izobraževanje za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo, pripadnikov Ministrstva za notranje zadeve (Policije) in pripadnikov tujih oboroženih sil. Oddelek načrtuje, pripravlja in izvaja jezikovno izobraževanje. Razvija in zagotavlja gradiva za poučevanje, spremlja razvoj strokovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe. Oddelek izvaja tečaje angleškega jezika, po potrebi pa z zunanjimi izvajalci tudi tečaje drugih jezikov.

Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje

Oddelek za prevajanje, tolmačenje in lektoriranje zagotavlja prevajanje, tolmačenje in lektoriranje za Slovensko vojsko in Ministrstvo za obrambo. Poleg tega skrbi za razvoj in dokumentiranje slovenskega vojaškega izrazoslovja ter pri tem sodeluje s strokovnjaki iz Slovenske vojske in znanstveno-raziskovalnih ustanov v Sloveniji in tujini.
V zadnjih letih je oddelek naredil velik korak naprej pri razvoju in širjenju vojaškega izrazoslovja (organiziral je mednarodni posvet o slovenskem vojaškem izrazoslovju, redno objavlja terminološke teme v terminološkem kotičku revije Slovenska vojska, vzpostavil je intranetno in internetno stran o vojaškem izrazoslovju, redno pripravlja jezikovne priročnike z vojaško-strokovnih področij).

Odsek za testiranje

Odsek za testiranje zagotavlja izvedbo preverjanja jezikovnega znanja za potrebe Slovenske vojske, Ministrstva za obrambo in tujih oboroženih sil. Odsek tudi razvija in zagotavlja gradiva za preverjanje znanja, spremlja razvoj strok ovnega področja ter skrbi za uvajanje novosti v programe. Vsak mesec izvaja uvrstitveno testiranje in dvakrat letno (junija in decembra) izvede izpite po merilih SVS STANAG 6001.

Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir

V okviru Šole za tuje jezike deluje tudi Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, katerega glavna naloga je organizacija mednarodnih tečajev angleščine ter mednarodnih tečajev za usposabljanje učiteljev in inštruktorjev na področju poučevanja in preverjanja tujih jezikov. Center je eden od Partnerskih centrov za izobraževanje in usposabljanje (PTEC), katerih delo usklajuje Natova šola v Oberammergauu. Osnovna naloga centrov je, da z mednarodnim sodelovanjem na področju izobraževanja in usposabljanja prispevajo k boljši mednarodni povezljivosti. Njihove dejavnosti zajemajo tri področja: izobraževanje in usposabljanje posameznikov, izobraževanje in usposabljanje učiteljev in inštruktorjev ter mednarodno izmenjavo učiteljev in inštruktorjev. Center za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir je že od ustanovitve dejaven na vseh treh področjih.
Med letoma 2001 in 2014 se je v Centru za jezikovno usposabljanje usposabljalo 539 tujih slušateljev iz 32 držav in 832 slušateljev iz Slovenije.
Pomen programov, ki jih Šola za tuje jezike izvaja v okviru Centra za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir, se ne zmanjšuje, nasprotno, vedno večji je, saj je pomanjkanje jezikovnih znanj v Natovih dokumentih velikokrat navedeno kot glavna ovira pri učinkovitem delovanju v mednarodnem okolju.

Šola za tuje jezike 
Poljče 28, 4275 Begunje na Gorenjskem
T: 04 532 3745
The remote server returned an error: (400) Bad Request.