Enota za podporo Generalštaba Slovenske vojske

Enota za podporo (EPOD) Generalštaba Slovenske vojske podpira delovanje generalštaba in zagotavlja vodenje organizacijskih enot generalštaba preko administrativne kontrole, ki vključuje kontrolo nad viri in opremo, kadrovske zadeve, usposabljanje posameznikov in enot, pripravljenost, mobilizacijo in demobilizacijo, disciplinske ukrepe in ostale zadeve, ki niso vključene v operativne naloge.

 

Naloge EPOD so:

 • vodenje in koordinacija delovanja organizacijskih enot EPOD,
 • sodelovanje in koordinacija s štabnimi organi generalštaba pri strokovnem usmerjanju dela organizacijskih enot EPOD po funkcionalnih področjih,
 • izvajanje finančne podpore za organizacijske enote EPOD, mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini in za generalštab,
 • podpora generalštabu na področju usposabljanja in tekočega vzdrževanja objektov,
 • zagotavljanje delovanja podregistra Nata in upravljanje z dokumentarnim gradivom Nata/EU,
 • urejanje dokumentarnega gradiva Slovenske vojske.

 

Sestava

EPOD ima v svoji neposredni sestavi Oddelek za delo z dokumentarnim gradivom, Podregister Nata, Enoto za zagotovitev delovanja generalštaba in Enoto Vojašnice Ivana Cankarja.

Administrativno podrejene organizacijske enote EPOD

 • Enota za komunikacijske in informacijske sisteme (EKIS) zagotavlja delovanje komunikacijskih in informacijskih sistemov ter podporo poveljevanja in kontrole na strateškem in operativnem nivoju Slovenske vojske.
 • Center za združeno usposabljanje (CZU) izvaja usposabljanja in ocenjevanja usposobljenosti pripadnikov, poveljstev in enot Slovenske vojske ter vodi in upravlja Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna.
 • Enota za protokol, ki jo sestavljata Garda in Orkester Slovenske vojske (EPROT), načrtuje, organizira in izvaja vse vrste gardnih, glasbenih in vojaških protokolarnih nalog.
 • Enota za elektronsko bojevanje (EEB) zagotavlja  elektronsko zbiranje obveščevalnih podatkov iz virov elektromagnetnega sevanja na strateški, operativni in taktični ravni ter pogoje za vzpostavitev nadvlade v elektromagnetnem spektru.
 • Specializirana enota vojaške policije (SEVP) izvaja specialistične naloge vojaške policije ter zagotavlja vojaško policijsko podporo enotam Slovenske vojske doma ter v mednarodnih operacijah in na misijah.
 • Športna enota Slovenske vojske (ŠPE) združuje vrhunske športnike, podpira šport in razvoj gibalnih sposobnosti ter izvaja promocijo športa v Slovenski vojski.
Enota za podporo GŠSV
Vojašnica Ivana Cankarja
Raskovec 50, 1360 Vrhnika
T: 01 759 4118
F: 01 759 4348
The remote server returned an error: (400) Bad Request.