Logistična brigada SV


Poslanstvo

Logistična brigada načrtuje in izvaja logistično podporo Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije in v tujini. Logistično podporo izvaja z delovanjem nepremestljivih in premestljivih logističnih in zdravstvenih enot. Na podlagi načrtov in ukazov dodeljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske usposobljene premične logistične module s področij oskrbovanja, premikov in transporta, vzdrževanja, zdravstvene oskrbe ter tehnično-operativna kolesna in gosenična bojna vozila.

LOGBR sestavljajo:

Naloge LOGBR so:

 • zagotavljanje logistične podpore enotam SV v RS in tujini,
 • zagotavljanje ustrezne stopnje pripravljenosti podrejenih enot,
 • načrtovanje materialne in zdravstvene oskrbe za lastne potrebe in za potrebe ostalih enot SV,
 • zagotavljanje podpore države gostiteljice zavezniškim enotam na ozemlju RS ali v tranzitu,
 • izvajanje nalog civilno-vojaškega sodelovanja,
 • sodelovanje z organi civilne obrambe pri zagotavljanju zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč,
 • poenotenje standardov delovanja,
 • vzpostavitev standardov in delovanje centra kolesnih bojnih vozil,
 • optimalno izkoriščenje skladiščnih kapacitet in izboljšanje sistema varovanja skladišč,
 • sodelovanje v procesih in racionalizaciji vzdrževanja lastnih MS,
 • sodelovanje z ustanovami javnega zdravstva,
 • promocija SV.
Poveljstvo Logistične brigade
Vojašnica Petra Petriča (VPP)
Bleiweisova 32, 4000 Kranj
T: 04 290 1201
F: 04 290 1343
The remote server returned an error: (400) Bad Request.