.

Poveljstvo sil Slovenske vojske


Poslanstvo

Poveljstvo sil Slovenske vojske je bilo vzpostavljeno 12. maja 2017 v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. Neposredno je podrejeno Generalštabu Slovenske vojske. Skladno s poslanstvom Poveljstvo sil zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in enot SV v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno pripravljenost za učinkovito delovanje in nudi podporo državnim organom v sistemu zaščite in reševanja.
Poveljstvo sil je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam SV v Republiki Sloveniji in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice. V vlogi nacionalnega poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadna, obrambna in stabilizacijska delovanja.

Naloge PSSV:

 • vodi in poveljuje podrejenim poveljstvom ter enotam,
 • zagotavlja namensko oblikovana poveljstva in enote,
 • načrtuje usposabljanje poveljstev in enot sil SV,
 • zagotavlja zahtevane stopnje pripravljenosti,
 • načrtuje in uresničuje ukrepe pripravljenosti, alarmiranja in mobilizacije SV,
 • načrtuje in vodi bojno in nebojno delovanje doma in v tujini,
 • načrtuje uporabo, zagotavlja in spremlja pripravljenost PE za uporabo v RS (sistem Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, podpora drugim državnim organom) ter na mednarodnih operacijah in misijah,
 • usklajuje in uresničuje dejavnosti civilno-vojaškega sodelovanja,
 • sodeluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in drugimi državnimi organi,
 • sodeluje z vojaškimi poveljstvi Nata in EU ter partnerskimi državami na operativni ravni in operativnimi poveljstvi posameznih operacij,
 • zagotavlja združeno operativno sliko sil SV.

Podrejene enote:

Poveljstvo sil Slovenske vojske
Vojašnica Ivana Cankarja,
Raskovec 50, 1360 Vrhnika

T: 01 759 42 22
F: 01 759 41 62

The remote server returned an error: (400) Bad Request.